Sova Cardiff Families First

Families First is a Welsh Government programme to fund the development of effective, multi-agency systems and support for families, particularly those living in poverty.  The programme is funded by a £29m grant allocation from the Welsh Government to Cardiff, which supports the delivery up to 2017. It is designed to recognise the specific needs of different families and the common requirement for multiple agencies to provide holistic and integrated packages of support. 

Service delivery in the Sustainable Employment Package will be led and co-ordinated by Sova. Sova will work with a range of partners, focusing on the necessary steps needed to support individuals and their families through the journey to readiness for employment.  From the first meeting the project will work with families to identify and address factors which might be impacting a person’s readiness for employment including debt and income management, childcare support and time management.  Through a process of mentoring and targeted support, the individual will be helped into volunteering and work experience opportunities which can lead to full time employment.
 
For more information about services in this package, please contact 02920 495281 or cardifffamiliesfirst@sova.org.uk

Rhaglen gan Lywodraeth Cymru yw Teuluoedd yn Gyntaf i ariannu’r gwaith o ddatblygu systemau amlasiantaeth effeithiol a chmorth i deuluoedd, yn benodol y rhai sy’n bwy mewn tlodi. Ariennir y rhaglen gan grant £29m gan Llywodraeth Cymru i Gaerdydd, felly bydd modd cyflawni’r rhaglen tan 2017. Y nod yw cydnabod anghenion penodol teuluoedd gwahanol a’r gofyniad cyffredin i amryw asiantaethau gynnig pecynnau cymorth holistif ac integredig.

Sova fydd ya arwain ac yn cydlynu gwasanaethau’r Pecyn Cyflogaeth Gynaliadwy. Bydd Sova yn gweithio gydag ystod o bartneriaid, gan ganolbwyntio ar y camau sydd eu hangen i gefnogi unigolion a’u teuluoedd drwy’r death at fod yn barod i gael swtdd. O’r cyfarfod cyntaf bydd y project yn gweithio gyda theuluoedd i nodi a mynd I’r afael â ffactorau a allay effeithio ar barodrwydd rhywun i gael swydd gan gynnwys dyledion a rheoli incwm, cymorth gyda gofal plant a rheoli amser.
 
I gael rhagor o wybodaeth am wasanaethau yn y pacyn hwn, cysylltwch â: 02920495281 E: cardifffamiliesfirst@sova.org.uk
 
Welsh Assembly Famililes First Wales Big Fund