English

Rydym ni'n paru pob Defnyddiwr Gwasanaeth gyda Swyddog Achos a gwirfoddolwr lleol i'w cefnogi nhw ar eu taith at hyfforddiant, gwaith gwirfoddol a gwaith. Rydym ni'n cydweithio er mwyn mapio taith fydd yn symud pob unigolyn ymlaen at gyflawni eu nodau ac rydym ni'n cynnig cefnogaeth ymarferol ar sut mae cael gwared â'r pethau sy'n eu rhwystro.  Rydym ni'n cyfarfod gyda'r bobl yn eu hardaloedd nhw ac yn arbenigo mewn deall anghenion penodol sydd gan bobl o wahanol gymunedau.

Mae ein holl wirfoddolwyr wedi'u hyfforddi a'u cefnogi yn llawn. Caiff prosiect ACE Sova ei gefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru. Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda Helen Devitt.  

Mae Kirsty, un o'n Swyddogion Achos sy'n gweithio yng Nghaerdydd, yn ddiweddar wedi llwyddo i helpu un o'i phobl i ddod o hyd i waith yn y sector manwerthu a chludiant. Bu iddi ei helpu i ysgrifennu llythyrau cais wrth iddo ymgeisio am swyddi a, pan fu'n llwyddiannus, bu iddi ei helpu i benderfynu pa swydd oedd orau ar ei gyfer. Roedd hi'n bwysig iawn iddo ei fod yn gallu gweithio o amgylch ei fywyd teuluol a bu i Kirsty weithio gydag o i greu cydbwysedd da rhwng ei waith a'i fywyd bob dydd. Fe wnaeth Kirsty hefyd helpu ei wraig i gymryd rhan mewn dosbarthiadau Saesneg. Fe sylwodd hi, trwy ddilyn dull holistig, ei bod hi'n gallu rhoi'r gallu i'r ddau ohonyn nhw ganolbwyntio ar ddod o hyd i waith.

Dywedodd Kirsty, "Roedd hi'n brofiad gwych gallu helpu cwpwl mor arbennig. Roedden nhw wirioneddol yn gwybod beth oedden nhw ei eisiau ac yn gweithio gyda mi er mwyn gwireddu eu breuddwydion. Roeddwn i'n gwybod eu bod nhw wedi bod yn teimlo'n nerfus ynghylch derbyn cefnogaeth gan elusen fel ni, ond maen nhw wedi dweud eu bod nhw wedi cael gymaint o brofiad da eu bod nhw am ein hargymell ni i rai o'u ffrindiau.  Rydw i'n hynod falch ohonyn nhw ac mae hi'n deimlad braf iawn gwybod os bydd arnyn nhw angen dod o hyd i waith rhyw dro eto yn y dyfodol, diolch i brosiect ACE Sova, byddan nhw'n gwybod beth i'w wneud."

Os bydd arnyn nhw angen dod o hyd i waith rhyw dro eto yn y dyfodol, diolch i brosiect ACE Sova, byddan nhw'n gwybod beth i'w wneud

Gwirfoddolwr ar y prosiect hwn!


Caiff y prosiect hwn ei ariannu gan: