Sova ACE (Achieving Change through Employment)

Helping Black and Minority Ethnic people in Wales to access training, volunteering and employment opportunities.

Who can Sova ACE help?

The Sova ACE project is able to help any person into work who;

  • identifies as Black or Minority Ethnic
  • who is 25 years or older

And is either;

  • long term unemployed (12 months +) or
  • economically inactive (including but not limited to, migrants and refugees)

Our Case Officers work across Wales to support participants with mentoring, in accessing training, in gaining volunteering opportunities and ultimately into employment. 

We are particularly targeted to help women.

We are currently live with the project in EVERY local authority in Wales!

Sova ACE helps participants to identify the barriers that they feel are preventing them from being ‘job ready’ and helps them along the way to securing work. 

Think we might be able to help?

To find out if you or someone you know is eligible for the project, please email us at ace@sova.org.uk below or call us on 02920 221936.

Want to help us with the project?

If you’re an employer, volunteer or training organisation, and you want to find out how to get involved, please email us at ace@sova.org.uk below or call us on 02920 221936.

To find out more about the great work we do, watch our YouTube video below.

https://www.youtube.com/watch?v=Ed-NynpqOEY

Gwneud Newid drwy Weithio Sova

Helpu pobl Groenddu a phobl o Gefndir Ethnig Lleiafrifol yng Nghymru i fanteisio ar gyfleoedd hyfforddiant, gwirfoddoli a gwaith.

Pwy all Gwneud Newid drwy Weithio Sova helpu?

Mae modd i brosiect Gwneud Newid drwy Weithio helpu unrhyw un ddod o hyd i waith sy'n;

  • Groenddu neu o Gefndir Ethnig Lleiafrifol
  • sy'n 25 oed neu'n hŷn

Ac sydd un ai;

  • yn ddi-waith ers amser (12 mis +) neu
  • ddim mewn addysg na hyfforddiant (yn cynnwys ymfudwyr a ffoaduriaid ond heb ei gyfyngu i ymfudwyr a ffoaduriaid)

Mae ein Swyddogion Achos yn gweithio ymhob cwr o Gymru yn mentora'r rheiny sy'n rhan o'r cynllun, eu helpu i fanteisio ar hyfforddiant, manteisio ar gyfleoedd gwirfoddoli ac yn y pendraw dod o hyd i waith. 

Fe gawn ni'n targedu'n enwedig i helpu merched.

Rydym ar hyn o bryd yn cynnig y prosiect YMHOB awdurdod lleol yng Nghymru!

Mae Gwneud Newid drwy Weithio yn helpu'r rheiny sy'n cymryd rhan i adnabod y rhwystrau maen nhw'n teimlo sy'n eu hatal rhag bod yn 'barod i ddod o hyd i waith' ac yn eu helpu i ddod o hyd i waith. 

Ydych chi'n meddwl bod modd inni helpu?

I
ddarganfod ydych chi, neu rywun rydych yn eu hadnabod, yn gymwys i fod yn rhan o'r prosiect, anfonwch e-bost at ace@sova.org.uk isod neu ffoniwch ni ar 02920 221936.

Hoffech chi ein helpu ni gyda'r prosiect?

Os ydych chi'n gyflogwr, yn wirfoddolwr neu'n fudiad hyfforddiant a hoffech chi wybod mwy am sut i fod yn rhan o'r gwaith, anfonwch e-bost at ace@sova.org.uk isod neu ffoniwch ni ar 02920 221936.

I wybod mwy am ein gwaith gwych, gwyliwch y fideo YouTube isod.

https://www.youtube.com/watch?v=Ed-NynpqOEY

Hoffech chi wirfoddoli ar y prosiect?

Gwych! Buasai'n bleser eich croesawu i'r tîm. Gwelwch ein rhestr o swyddi gwirfoddoli gwag isod. Cliciwch y ddolen berthnasol i geisio yn eich ardal chi.

Become a Sova volunteer

Job title:  Volunteer Mentor – Sova ACE - Cardiff
Time commitment: 1-4 hours per week
Job title:  Volunteer Mentor – Sova ACE - Newport
Time commitment: 1-4 hours per week
Job title:  Volunteer Mentor - Sova ACE - Mid Wales
Time commitment: 1-4 hours per week
Job title:  Volunteer Mentor - Sova ACE - North East Wales
Time commitment: 1-4 hours per week
Job title:  Volunteer Mentor - Sova ACE - North West Wales
Time commitment: 1-4 hours per week
Job title:  Volunteer Mentor - Sova ACE - South Central Wales
Time commitment: 1-4 hours per week
Job title:  Volunteer Mentor - Sova ACE - South West Wales
Time commitment: 1-4 hours per week
Job title:  Volunteer Mentor - Sova ACE - West Wales
Time commitment: 1-4 hours per week
Job title:  Volunteer Mentor – Sova ACE – Barry/Vale of Glamorgan
Time commitment: 1-4 hours per week
Job title:  Volunteer Mentor – Sova ACE – Llantwit Major
Time commitment: 1-4 hours per week
Job title:  Volunteer Mentor – Sova ACE - Abergavenny
Time commitment: 1-4 hours per week
Job title:  Volunteer Mentor – Sova ACE - Chepstow
Time commitment: 1-4 hours per week
Job title:  Volunteer Mentor – Sova ACE - Monmouth
Time commitment: 1-4 hours per week
.